ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล
 

ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

นักเรียนเข้าสู่ระบบ

เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้   
รหัสผ่าน  
 

ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
รหัสผู้ใช้ = เลขประจำตัวประชาชน / รหัสผ่าน = เลขประจำตัวประชาชน
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว จำนวน 2827 คน รายละเอียด !!!
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com
 
สำหรับครูที่ปรึกษา
(กรณีครูต้องการกรอกข้อมูล นน.1   ให้ใช้รหัสนักเรียนเข้าระบบ)
 

สำหรับเจ้าหน้าที่

 
จำนวนการกรอกข้อมูล แบบ นน.1 ของนักเรียนทุกระดับชั้น

ยังไม่กรอกข้อมูล (คน) กรอกข้อมูลแล้ว นักเรียนในระบบทั้งหมด (คน)
 761 รายละเอียด  จำนวน 2827 คน รายละเอียด 3579
 
สถิติการใช้งานหน้านี้ =   10934  ครั้ง