ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
1 54737 เด็กชาย ศิรัญญา สุพะนานัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 18 91
2 54738 เด็กชาย สุภกร ญานะพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 19 92
3 54739 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ บุญศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 20 93
4 54740 เด็กชาย เหมราช จินดาธณารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 21 94
5 54741 เด็กชาย อนาวินทร์ ตรีโรจน์พร มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 22 95
6 54743 เด็กชาย อรชพร ศรีสันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 23 96
7 54744 เด็กชาย อัครัช ศิริปรีชาสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 24 97
8 54745 เด็กชาย อัญชเกศ ภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 25 98
9 55443 เด็กชาย วรวัฒน์ บุญทา มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 28 100
10 54921 เด็กชาย ชนะชล บังสี มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 5 182
11 54922 เด็กชาย ชินดนัย ไชยสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 6 183
12 54923 เด็กชาย ซีรตา พรมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 7 184
13 54924 เด็กชาย ญานิศา คงได้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 8 185
14 54925 เด็กชาย ธนกฤต กาละพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 9 186
15 54926 เด็กชาย ธนโชค พรมหล่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 10 187
16 54927 เด็กชาย ธนเทพ ฤทธิไพโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 11 188
17 54928 เด็กชาย ธนยาพัชร์ ภัคผลธนาศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 12 189
18 54929 เด็กชาย ธนวัชร์ ดุจดา มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 13 190
19 54930 เด็กชาย ธนัชชา พันธุ์ชนะพล มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 14 191
20 54931 เด็กชาย ธนัญญา อินพานิช มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 15 192
21 54932 เด็กชาย ธัญญศิริ วรสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 16 193
22 54933 เด็กชาย ธีระวัฒน์ ผลาเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 17 194
23 54934 เด็กชาย นภัสราวดี จูมกุมาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 18 195
24 54935 เด็กชาย นิติพงษ์ นรารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 19 196
25 54936 เด็กชาย เบญญาภา บัวกอ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 20 197
26 54937 เด็กชาย ปานชีวา คล้ายทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 21 198
27 54938 เด็กชาย ศุภิสรา พิกุลทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 22 199
28 54939 เด็กชาย ภิญญาพัชญ์ คำชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 23 200
29 54940 เด็กชาย รัชวิน สุวรรณมาโจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 24 201
30 54942 เด็กชาย วรเดช คำเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 26 202
31 54943 เด็กชาย วิชญาดา ไหมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 27 203
32 54944 เด็กชาย วีรกานต์ สมพงษ์​ผึ้ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 28 204
33 54945 เด็กชาย ครรชิตพล ไกลทุกข์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 29 205
34 54946 เด็กชาย ศุภเศรษฐ์ เกษแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 30 206
35 54947 เด็กชาย สมิทธ ทุมมณี มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 31 207
36 54948 เด็กชาย สิรภัทรา วงศ์เกย มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 32 208
37 54949 เด็กชาย สุวิชาดา เลิศเสรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 33 209
38 54950 เด็กชาย อธิป บรรพตาธิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 34 210
39 54951 เด็กชาย อรกัญญา รูปช้าง มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 35 211
40 54952 เด็กชาย อรณิชา อัมภรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 36 212
41 54953 เด็กชาย อัครวินท์ สมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 37 213
42 54954 เด็กชาย อัมฤทธิ์ แก้วแดง มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 38 214
43 54955 เด็กชาย อัศวิน อินทรเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 39 215
44 54956 เด็กชาย โอบสุข ฝุ่นทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 40 216
45 54969 เด็กชาย ตุลาพร บวรเศรษฐพร มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 12 229
46 54970 เด็กชาย ธนพร กอศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 13 230
47 54971 เด็กชาย ธนัชชา เหล็กงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 14 231
48 54972 เด็กชาย ธัญชนก อาทิเวช มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 15 232
49 54973 เด็กชาย นทีพรรดิ์ จำปารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 16 233
50 54974 เด็กชาย นภัสรพี ดวงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 17 234
51 54975 เด็กชาย นริศรา วงศ์คำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 18 235
52 54976 เด็กชาย นิติธร โคตรวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 19 236
53 54977 เด็กชาย ปริญญา เจริญชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 20 237
54 54978 เด็กชาย ปัณฑิตา อาภรศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 21 238
55 54979 เด็กชาย พรรัมภา แก้วพิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 22 239
56 54980 เด็กชาย พลอยจินดา แว่นแคว้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 23 240
57 54981 เด็กชาย พัชรพร สุขสอาด มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 24 241
58 54982 เด็กชาย พิชชาภา กุลบุตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 25 242
59 54984 เด็กชาย พิมพ์วิสา ประสมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 27 244
60 54985 เด็กชาย พุฒธานุภาพ แพทย์เพียร มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 28 245
61 54986 เด็กชาย รัตนาภรณ์ พรมงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 29 246
62 54987 เด็กชาย วชิรวิชญ์ นามแสน มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 30 247
63 54988 เด็กชาย สุวิจักขณ์ กุลาราช มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 31 248
64 54989 เด็กชาย วราพร ประจวบบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 32 249
65 54990 เด็กชาย วันเสด็จ คำปันวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 33 250
66 54991 เด็กชาย ศิวัช น้อยแสงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 34 251
67 54993 เด็กชาย สุชัญญา ราชอุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 35 253
68 54994 เด็กชาย สุมนต์รัตน์ สิงห์กิ้ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 36 254
69 54995 เด็กชาย ธนโชติ ขุยทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 37 255
70 54996 เด็กชาย อนัญญา สำราญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 38 256
71 55027 เด็กชาย ภูตะวัน สุดโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 31 286
72 55028 เด็กชาย ภูริวัฒน์ สนุกพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 32 287
73 55029 เด็กชาย วชิรญาณ์ หมุนสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 33 288
74 55030 เด็กชาย วรเมศร์ นามสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 34 289
75 55031 เด็กชาย วรรณพร คิม มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 35 290
76 55032 เด็กชาย วัชรพล วรรณทวี มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 36 291
77 55034 เด็กชาย สิรวิชญ์ เพลินจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 38 293
78 55035 เด็กชาย สุสิรา ชาตรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 39 294
79 55036 เด็กชาย อัจฉรา ปันหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 40 295
80 55077 เด็กหญิง กนกนิกา โตใหญ่ยิ่งเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 1 336
81 55084 เด็กหญิง ฐิตาภา บุคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 8 343
82 55100 เด็กชาย พัชรพล พิมพ์โพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 23 359
83 55106 เด็กชาย รินรดา อุดบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 28 364
84 55111 เด็กชาย สุกฤต โภคทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 33 369
85 55115 เด็กหญิง อิษราษ์ เนกอนันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 38 373
86 55116 เด็กชาย อิสริยาภรณ์ สีสันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 38 374
87 55120 เด็กชาย จิรวัฒน์ ปักเขมายัง มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 3 378
88 55135 เด็กชาย ธัญวรัตน์ โชติชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 18 393
89 54209 เด็กชาย ธิติพัทธ์ อุดหนุน มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 26 793
90 54215 เด็กชาย นฤพัทธ์ จระลี มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 31 798
91 54220 เด็กชาย ชัชนันท์ วรพิมพ์รัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 35 802
92 54109 เด็กชาย นฤชา สันถวะสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 3 889
93 54137 เด็กชาย ภาณุพงศ์ สุขพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 4 891
94 54152 เด็กชาย ณัฎฐณิชา บรรณา มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 5 892
95 54195 เด็กชาย ธารารัตน์ สารการ มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 7 894
96 54219 เด็กชาย คุณานนท์ คูณสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 8 895
97 54238 เด็กชาย พชร สิงห์ตะโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 9 896
98 54261 เด็กชาย ปุณยพร ชนะไชย มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 11 898
99 54271 เด็กชาย ภิญญาพัชญ์ พิมพบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 12 899
100 54275 เด็กชาย กุลธิดา สติยศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 13 900
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com