ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
1 56293 เด็กหญิง ธัญสุดา หารสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 30 2024-05-23 13:57:34.000000 30
2 56295 เด็กหญิง รมย์ชลี โฉมงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 31 2024-05-23 04:57:22.000000 31
3 56269 เด็กชาย ณัฎชนนท์ อรพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 6 2024-05-22 20:32:15.000000 6
4 56272 เด็กชาย ทวีวัฒน์ จันทชุม มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 9 2024-05-22 17:59:00.000000 9
5 56275 เด็กชาย ธีรโชติ ครองยุติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 12 2024-05-22 17:07:56.000000 12
6 56266 เด็กชาย จิรวัฒน์ กฤติวัฒนพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 3 2024-05-22 16:50:38.000000 3
7 56279 เด็กชาย พชร สมคิด มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 16 2024-05-22 16:02:40.000000 16
8 56280 เด็กชาย พรหมพิริยะ พันธ์แจ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 17 2024-05-22 15:59:16.000000 17
9 56283 เด็กชาย ไรวินท์ กะลัมภะวนิช มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 20 2024-05-22 15:55:42.000000 20
10 56282 เด็กชาย พิชญุตม์ เถาว์ทุมมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 19 2024-05-22 15:42:40.000000 19
11 56270 เด็กชาย ณัฏฐภูมิบดินทร์ พันธุมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 7 2024-05-22 15:42:09.000000 7
 
 First / Previous / Next / Last
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com