ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
1 53408 นาย วรวุฒิ แสงงาม มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 10 2023-11-27 05:25:46.000000 1460
2 53551 เด็กหญิง ภูษณิศา ประสานศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 10 2023-11-07 14:58:33.000000 1602
3 53803 นางสาว ไอรดา จักษุบษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 11 2023-11-07 14:20:11.000000 1518
4 53137 นางสาว พิชามญชุ์ ทิวะพล มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 2 2023-11-07 14:14:26.000000 1226
5 53324 นางสาว กัลลญุตา นามด้วง มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 6 2023-11-07 14:07:52.000000 1405
6 53393 นางสาว วราสินี ประเสระกัง มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 11 2023-11-07 14:03:32.000000 1439
7 53796 นาย นิติรัตน์ พิมพ์ศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 22 2023-11-07 14:01:00.000000 1321
8 53132 นางสาว อนัญภรณ์ สมสุพรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 1 2023-11-07 13:55:27.000000 1221
9 53563 นางสาว อุษามณี วจีภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 17 2023-11-07 13:43:55.000000 1614
10 53381 นางสาว ชนิสรา ปทุมชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 10 2023-11-07 13:38:36.000000 1429
11 53309 นาย ทัพฟ้า แพงรูป มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 5 2023-11-05 18:35:00.000000 1358
12 53553 นางสาว วินรัตน์ สายพร มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 13 2023-11-05 18:16:38.000000 1604
13 53558 นางสาว ศรีรักษ์ กาฬเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 15 2023-11-04 07:43:53.000000 1609
14 53144 นาย สหภาพ เงาวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 3 2023-11-03 23:45:25.000000 1230
15 53035 นางสาว สุพิชญา ดีรอด มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 2 2023-11-03 11:55:10.000000 1125
16 53489 นาย ณฐพงศ์ กองสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 12 2023-11-03 11:49:30.000000 1539
17 53279 นางสาว ธนัชญาน์ พรมทา มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 4 2023-11-03 10:44:47.000000 1403
18 53571 นางสาว ปิยะรัตน์ ปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 21 2023-11-03 10:42:54.000000 1622
19 53379 นางสาว ธีมาพร เหลานาคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 9 2023-11-03 10:37:42.000000 1427
20 53565 นางสาว ปราญชลี สายบาง มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 19 2023-11-03 10:36:32.000000 1616
21 53339 นางสาว ณิชาภา มุ่งหมาย มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 7 2023-11-03 10:32:25.000000 1390
22 53317 นางสาว เบญญาภา ศิระยานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 5 2023-11-03 10:31:28.000000 1370
23 53416 เด็กหญิง ธนัญชนก เคียงวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 7 2023-11-03 10:24:40.000000 1466
24 53315 นาย เศรษฐพงศ์ แสงวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 6 2023-11-03 10:23:27.000000 1404
25 53300 นาย ธีรภัทร จันทร์หอม มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 4 2023-11-03 10:13:03.000000 1349
26 53246 เด็กชาย ปรรณวิช ควรชื่นใจ มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 1 2023-11-03 10:12:40.000000 1294
27 53580 นาย ธนกร ขยันการนาวี มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 15 2023-11-03 10:12:36.000000 1631
28 53273 นาย อภิสิทธิ์ กีดกัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 3 2023-11-03 10:11:13.000000 1324
29 53528 นางสาว ลี่หนี เหยา มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 12 2023-11-03 10:11:11.000000 1579
30 53516 นางสาว สุชาดา โพธเลศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 11 2023-11-03 10:10:25.000000 1567
31 53482 นางสาว ทิญาดา โพธะจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 9 2023-11-03 10:09:53.000000 1174
32 53294 นางสาว วชิราภรณ์ นพราช มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 5 2023-11-03 09:31:45.000000 1343
33 53373 นาย ศิวกร สาระบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 7 2023-11-03 09:30:30.000000 1421
34 53554 นางสาว สุวรัตน์ ตาแสง มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 14 2023-11-03 09:26:45.000000 1605
35 53047 นางสาว ปัณจวนิส เนตรสง่า มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 3 2023-11-03 09:26:38.000000 1137
36 53508 นาย กมลชัย ประสิทธ์สาร มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 9 2023-11-03 09:26:21.000000 1555
37 53559 นางสาว ภาวนา พิมพ์พรมมา มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 16 2023-11-03 09:26:16.000000 1610
38 53151 นางสาว พิมพ์ชนก บุญฤทธิเดช มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 4 2023-11-03 09:25:57.000000 1236
39 53374 นางสาว มนัสนันท์ งามเถื่อน มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 8 2023-11-03 09:25:46.000000 1422
40 53318 นางสาว วิไลลักษณ์ สมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 9 2023-11-03 09:25:13.000000 1371
41 52625 นางสาว ญาณิศา แดนโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 16 2023-10-17 14:26:52.000000 2016
42 54248 เด็กหญิง สร้อยสุวรรณ ทุนเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 10 2023-10-16 18:40:26.000000 897
43 54458 นางสาว ณัฐพร จินจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 26 2023-10-16 12:36:58.000000 2923
44 53810 นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 18 2023-10-16 12:35:54.000000 2266
45 54368 เด็กหญิง ณัฐชภัทร วิไลศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 33 2023-10-16 12:20:21.000000 920
46 54330 เด็กหญิง ศิริญาดา มาลีรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 25 2023-10-16 12:04:00.000000 912
47 54883 นางสาว สุณัฐชา แก้วลา มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 34 2023-10-16 10:09:12.000000 1687
48 54163 เด็กหญิง วรวลัญช์ เชื้อสกล มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 6 2023-10-16 09:11:26.000000 893
49 54331 เด็กหญิง ศิวปรียา บุญรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 26 2023-10-16 08:33:07.000000 913
50 54827 เด็กชาย ณภัทร พิลารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 10 2023-03-11 15:18:15.000000 153
51 55487 เด็กชาย กันตวัฒน์ เพียแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 40 2023-02-02 07:48:31.000000 3668
52 55485 เด็กหญิง จิรชยา พิกุลศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 40 2023-01-01 19:14:40.000000 3667
53 52449 นาย กิตติพัฒน์ เเย้มบัญชา มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 7 2022-12-23 10:54:53.000000 2047
54 55122 เด็กชาย ฉัตรเมธี เหมคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 5 2022-10-31 09:29:15.000000 380
55 55130 เด็กชาย ธนพัฒน์ โนวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 13 2022-10-24 18:32:47.000000 388
56 55128 เด็กหญิง ดาวกระจาย วงศ์คำปา มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 12 2022-10-21 15:41:46.000000 386
57 55129 เด็กชาย ทีปกร เรืองชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 12 2022-10-21 12:01:54.000000 387
58 55145 เด็กหญิง พีระณัฐ บุญมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 28 2022-10-20 18:22:37.000000 403
59 55156 เด็กหญิง อาทิติยา ไกรษร มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 40 2022-10-20 16:09:42.000000 414
60 55151 เด็กชาย วริศรา สีกา มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 34 2022-10-19 20:02:19.000000 409
61 55315 เด็กชาย ทรงกรด หงษ์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 38 2022-10-17 15:18:39.000000 1912
62 54007 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เสาแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 18 2022-10-16 22:19:22.000000 708
63 54983 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ดวงมาลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 26 2022-10-06 10:18:52.000000 243
64 54378 เด็กชาย ธีรพิชญ์ เชิดชู มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 21 2022-09-21 11:42:40.000000 1026
65 53837 เด็กชาย ศุภกฤษ วีรีรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 28 2022-09-15 21:24:39.000000 2195
66 55478 เด็กหญิง ภัสราภรณ์ จันทร์ทรง มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 36 2022-09-15 14:55:34.000000 3660
67 54808 เด็กชาย รพีภัทร ภักดีการ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 23 2022-09-15 14:52:51.000000 131
68 55410 นางสาว ศรุตา สงตลาด มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 40 2022-09-13 15:25:06.000000 2204
69 52595 เด็กชาย กมลกาญจน์ สีโสม มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 12 2022-09-10 14:39:41.000000 1969
70 52455 เด็กชาย จิตติพัฒน์ คำแดง มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 6 2022-09-09 16:05:50.000000 1963
71 55339 นางสาว พรนภา แนวจำปา มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 33 2022-09-09 15:54:34.000000 1990
72 55337 นางสาว ญาณิศา ผิวจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 31 2022-09-09 15:53:56.000000 1988
73 52542 นาย ภูวนัตถ์ ปรีจิตต์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 9 2022-09-09 15:51:29.000000 1966
74 52396 เด็กชาย ธาวิน มหาลี มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 5 2022-09-09 15:50:32.000000 1962
75 52544 เด็กชาย มงคลกรณ์ สวัสดิ์พันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 10 2022-09-09 15:50:21.000000 1967
76 55345 นาย พิฑยพงศ์ คำแผ่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 38 2022-09-09 15:50:12.000000 1995
77 55335 นาย ศักรินทร์ เกียรติปีตีกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 30 2022-09-09 15:49:58.000000 1987
78 52676 เด็กชาย บุญธิชา เรือนวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 16 2022-09-09 13:58:33.000000 1973
79 52733 นางสาว วรรณนิภา ผลพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 21 2022-09-09 13:51:14.000000 1978
80 55347 นางสาว เมธาวี ถนอมใจ มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 40 2022-08-31 11:15:28.000000 1997
81 51072 นางสาว ณภัทร ลัดดา มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 16 2022-08-30 20:42:21.000000 3106
82 51056 นางสาว ชัญญานุช เมษาดี มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 15 2022-08-29 21:11:34.000000 3105
83 53598 นาย ภัทรธนศักดิ์ เเสงสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 31 2022-08-29 20:28:13.000000 3121
84 51124 นางสาว พรนภัส จอมหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 18 2022-08-29 20:06:55.000000 3108
85 53607 นางสาว ปวริศา ไชยายงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 36 2022-08-29 19:54:56.000000 3126
86 51531 นางสาว จุฑามาศ ทองวรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 23 2022-08-29 16:48:40.000000 3113
87 53592 นางสาว สุภาภรณ์ จันทเอก มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 25 2022-08-29 14:26:29.000000 3115
88 51053 นางสาว ชลินันท์ ทบพักตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 14 2022-08-29 12:47:42.000000 3104
89 50853 นาย จีรภัทร บุตรน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 7 2022-08-29 12:37:57.000000 3097
90 53596 นาย พงศ์พนิชย์ วันดี มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 29 2022-08-29 12:26:03.000000 3119
91 53599 นาย ศิวกร สุยังกุล มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 32 2022-08-29 12:20:23.000000 3122
92 53591 นางสาว พิมพ์นภา พันพิบูลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 24 2022-08-29 12:10:59.000000 3114
93 50984 นาย อชิสะ ศรีทอง มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 11 2022-08-29 12:09:23.000000 3101
94 53603 นางสาว เบญญาภา อุราสาย มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 35 2022-08-29 12:05:52.000000 3125
95 50751 นางสาว ธนาภา คงกิจปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 5 2022-08-29 11:54:17.000000 3095
96 53600 เด็กชาย เนตรนภา เเสงสร มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 33 2022-08-29 11:51:17.000000 3123
97 53595 นางสาว อภิชญา เกษมสุข มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 28 2022-08-29 11:18:43.000000 3118
98 53594 นางสาว พลอยขวัญ จอมหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 27 2022-08-29 11:12:36.000000 3117
99 50709 นางสาว ณญาดา สารชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 3 2022-08-29 11:07:33.000000 3093
100 51017 นางสาว กานต์ทิตา พรมด้าว มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 13 2022-08-29 11:06:03.000000 3103
 
 First / Previous / Next / Last
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com