ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
1 54674 เด็กหญิง กานต์ชนก พลหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 1 2022-05-19 12:57:03.000000 1
2 54675 เด็กหญิง จิดาภา พรเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 2 2022-05-17 22:26:05.000000 2
3 54676 เด็กหญิง จิรชยา ขยายวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 3 2022-05-15 18:07:32.000000 3
4 54677 เด็กชาย ไชยวัฒน์ ไชยชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 4 2022-05-09 19:18:48.000000 4
5 54678 เด็กชาย ณฐพล ชลายน มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 5 2022-05-13 11:02:51.000000 5
6 54679 เด็กชาย ณวฐกร ธานี มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 6 2022-05-20 10:49:09.000000 6
7 54680 เด็กชาย ณัฐภณ สุคนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 7 2022-06-25 11:50:10.000000 7
8 54681 เด็กชาย ทรงพล นนทะการ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 8 2022-05-16 21:10:17.000000 8
9 54682 เด็กหญิง ธนัญชนก วุฒิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 9 2022-05-16 21:08:48.000000 9
10 54683 เด็กชาย ธนันณัฏฐ์ พิทักษ์ธงชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 10 2022-05-18 23:00:18.000000 10
11 54684 เด็กชาย ธนาเดช มุสิกสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 11 2022-05-12 08:58:07.000000 11
12 54685 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เพชรพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 12 2022-05-17 22:24:05.000000 12
13 54686 เด็กชาย ธีธัช โพธิ์ธานี มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 13 2022-05-13 08:06:06.000000 13
14 54687 เด็กหญิง นิชาภา สีทาวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 14 2022-05-12 22:56:02.000000 14
15 54688 เด็กชาย นิธิชัย อัจฉฤกษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 15 2022-05-17 22:39:36.000000 15
16 54689 เด็กชาย นิธิวิทย์ แก่นคูณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 16 2022-05-16 21:30:58.000000 16
17 54690 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา หลุมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 17 2022-05-11 07:04:45.000000 17
18 54691 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ห้องหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 18 2022-05-09 17:03:36.000000 18
19 54692 เด็กชาย พัชรพล สมดวงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 19 2022-05-13 12:44:46.000000 19
20 54693 เด็กชาย พัทธดนย์ วันดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 20 2022-05-12 08:13:51.000000 20
21 54694 เด็กชาย พัทธนันท์ กุลราช มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 21 2022-06-27 17:16:32.000000 21
22 54695 เด็กหญิง พันวา บุศยะรัฐ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 22 2022-05-09 17:20:32.000000 22
23 54696 เด็กชาย พีรพล พินิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 23 2022-05-12 08:36:23.000000 23
24 54697 เด็กชาย ภัทรพงศ์ จีนประสพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 24 2022-05-19 13:38:23.000000 24
25 54699 เด็กชาย รัชชานนท์ กัญญาบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 25 2022-05-12 17:26:21.000000 25
26 54700 เด็กชาย วงศธร อัฒจักร มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 27 2022-05-10 09:20:07.000000 26
27 54701 เด็กชาย วชิรวิชญ์ สายสะอาด มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 27 2022-05-16 15:24:24.000000 27
28 54702 เด็กชาย วสุธันน์ ประกอบจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 28 2022-05-18 18:36:23.000000 28
29 54703 เด็กชาย วัธนกิติ์ ลิ้มจิตรกร มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 29 2022-06-25 20:09:11.000000 29
30 54704 เด็กชาย ศิวะ ถมยางกูร มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 30 2022-05-20 11:05:53.000000 30
31 54705 เด็กชาย กีรติ คชฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 31 2022-05-20 10:49:56.000000 31
32 54706 เด็กชาย สิรภพ พรมงคลวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 32 2022-05-12 22:11:55.000000 32
33 54707 เด็กหญิง สุทธิมนต์ ฝาระมี มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 33 2022-05-17 09:01:12.000000 33
34 54708 เด็กหญิง อิสรีย์ นักคำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 34 2022-05-12 08:28:34.000000 34
35 55439 เด็กชาย ปรินทร ร่วมสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 35 2022-05-20 10:49:07.000000 35
36 55440 เด็กหญิง ภัทรวดี สงวนพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 36 2022-05-12 10:46:38.000000 36
37 54746 เด็กหญิง กนกพร แก้วคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 1 2022-05-10 08:22:06.000000 37
38 54747 เด็กชาย กฤติกร คลังแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 2 2022-05-25 20:54:33.000000 38
39 54748 เด็กหญิง กัญญาณัฐ คงแสนคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 3 2022-05-10 12:05:18.000000 39
40 54749 เด็กหญิง กัญญาภัค โพธิ์ไชย มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 2022-05-09 16:44:34.000000 40
41 54750 เด็กชาย กิตติศักดิ์ พิริยะพงศธร มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 5 2022-05-10 12:26:23.000000 41
42 54751 เด็กชาย คมน์นิภัค สุยะรา มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 6 2022-05-10 09:08:56.000000 42
43 54752 เด็กหญิง จรรยภรณ์ พูลทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 7 2022-05-09 19:43:14.000000 43
44 54753 เด็กหญิง ชญานิน นรเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 8 2022-05-09 16:47:17.000000 44
45 54754 เด็กชาย ณัฐนันท์ สุบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 9 2022-05-10 07:25:35.000000 45
46 54755 เด็กหญิง ทัชชา คำมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 10 2022-05-25 16:00:08.000000 46
47 54756 เด็กชาย ธนกร สวัสดิ์ตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 11 2022-05-10 16:20:12.000000 47
48 54757 เด็กหญิง ธมลวรรณ ธรรมสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 12 2022-05-09 22:34:07.000000 48
49 54758 เด็กหญิง ธัญรดา แก่แสง มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 13 2022-05-09 16:45:53.000000 49
50 54759 เด็กชาย นครินทร์ อินทร์ขาว มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 14 2022-05-09 16:26:13.000000 50
51 54760 เด็กหญิง นภัทร พูลชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 15 2022-05-09 17:33:02.000000 51
52 54761 เด็กหญิง บัณฑิตา มาลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 16 2022-05-10 11:20:57.000000 52
53 54762 เด็กหญิง บัวพรฑิตา บัวขาว มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 17 2022-05-09 19:04:32.000000 53
54 54763 เด็กหญิง เบญจพร พินธุรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 18 2022-05-09 16:28:43.000000 54
55 54764 เด็กชาย ปฐพี จันทะวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 19 2022-05-09 20:53:07.000000 55
56 54766 เด็กหญิง ปพิชญา นามโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 21 2022-05-09 20:36:07.000000 57
57 54767 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ กาบแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 22 2022-05-10 09:25:09.000000 58
58 54768 เด็กหญิง พิชดารัตน์ ธรธนบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 23 2022-05-10 06:31:42.000000 59
59 54769 เด็กชาย พีรพัฒน์ หมู่แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 24 2022-05-09 17:33:39.000000 60
60 54770 เด็กหญิง ฟ้าใส แดงอุไร มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 25 2022-05-10 11:53:29.000000 61
61 54772 เด็กหญิง ภัสร์ศศิร์ เลขะวณิชย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 26 2022-05-10 14:43:55.000000 62
62 54774 เด็กหญิง วชิรญาณ์ หรุ่นนุพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 27 2022-05-09 16:52:18.000000 63
63 54775 เด็กหญิง วรินยุพา โพธิ์ธานี มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 28 2022-05-09 21:21:54.000000 64
64 54776 เด็กชาย ไวณวิณ หอมสุด มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 29 2022-05-09 17:40:22.000000 65
65 54777 เด็กหญิง ศิรินิพิษฐา ทาศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 30 2022-05-09 20:34:11.000000 66
66 54778 เด็กหญิง ศุภลดา ตรีรัตนชวลิต มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 31 2022-05-09 16:46:53.000000 67
67 54779 เด็กหญิง สุรัญชนา ยานุ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 32 2022-05-09 19:46:08.000000 68
68 54780 เด็กหญิง อชิรญาณ์ เสงี่ยมงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 33 2022-05-09 16:36:08.000000 69
69 54781 เด็กชาย อัคราเดช สินเติม มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 34 2022-05-10 06:49:10.000000 70
70 55441 เด็กชาย ณัฐวร คุณิรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 35 2022-05-09 19:38:32.000000 71
71 55442 เด็กชาย อัชฌา บุญพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 36 2022-05-09 20:49:05.000000 72
72 54710 เด็กชาย กฤษกร โชคสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 1 2022-05-09 20:21:55.000000 73
73 54711 เด็กหญิง กิรณา สิงห์โตหิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 2 2022-05-09 17:56:46.000000 74
74 54712 เด็กหญิง กุลธิดา พรมสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 3 2022-05-09 19:11:46.000000 75
75 54713 เด็กชาย เกียรติวัฒน์ สีชนะกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 4 2022-05-25 17:27:49.000000 76
76 54716 เด็กหญิง ญาณิศา วงษ์ภิญโญวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 5 2022-05-09 22:21:57.000000 77
77 54717 เด็กหญิง ฑุลิกา รูปพรหม มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 6 2022-05-09 19:32:24.000000 78
78 54718 เด็กหญิง ณชลนิภา ม่วงอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 7 2022-05-09 20:00:18.000000 79
79 54719 เด็กชาย ณัฐดนัย สายแวว มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 8 2022-05-09 20:34:11.000000 80
80 54720 เด็กชาย ณัฐพิเศรษท์ หงษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 9 2022-05-09 17:10:47.000000 81
81 54721 เด็กชาย ธนภัทร เกษมสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 10 2022-05-09 16:39:23.000000 82
82 54722 เด็กหญิง ธิติกาญจน์ แห่งธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 11 2022-06-20 22:13:16.000000 83
83 54725 เด็กหญิง บุญญตา ศรีหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 12 2022-05-09 16:12:56.000000 84
84 54726 เด็กหญิง ปวิชญา สมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 13 2022-05-09 20:38:17.000000 85
85 54731 เด็กชาย ยสินทร สุภะนานัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 15 2022-05-10 10:19:02.000000 86
86 54732 เด็กชาย รังสิมันตุ์ คำหมั่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 25 2022-05-25 13:23:24.000000 87
87 54733 เด็กชาย วรากร บัญญัตินพรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 16 2022-05-10 09:23:43.000000 88
88 54735 เด็กหญิง วิรวรรณ สายทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 17 2022-05-09 19:58:21.000000 89
89 55101 เด็กหญิง พิรุฬห์ลักษณ์ ไชยวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 27 2022-05-09 18:44:26.000000 99
90 55444 เด็กชาย ปพนธนัย ไชยโกฏิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 29 2022-05-10 16:00:01.000000 101
91 55445 เด็กหญิง ศิวรินทร์ เดชคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 30 2022-05-09 20:23:45.000000 102
92 55446 เด็กหญิง พิชชาภา กนกหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 31 2022-05-09 18:35:13.000000 103
93 55447 เด็กชาย จตุรภัทร สัตรูพ่าย มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 32 2022-05-09 19:59:28.000000 104
94 55448 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ แสงนิล มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 33 2022-05-09 18:55:19.000000 105
95 55449 เด็กชาย จิรายุภัทร ประไพร มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 34 2022-05-10 12:50:00.000000 106
96 55450 เด็กชาย กิตติพร ทองจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 35 2022-05-09 19:49:22.000000 107
97 55451 เด็กหญิง ธนัชพร เดชคำภู มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 36 2022-05-09 18:00:17.000000 108
98 54783 เด็กหญิง กุลสิณี ยอดกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 1 2022-05-10 05:52:15.000000 109
99 54784 เด็กหญิง ขวัญพิชชา จอมหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 2 2022-06-01 10:46:13.000000 110
100 54785 เด็กชาย คิมหันต์ บุญฤทธิเดช มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 3 2022-05-11 13:58:34.000000 111
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com